Odpylacze elektrostatyczne

System odpylania znajduje użycie w gałęziach przemysłu, budzących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej również w tokach, gdzie pożądane jest przesypywanie materiałów sypkich. Stawiające się cząstki o bardzo niskich rozmiarach stanowią zagrożenie dla maszyn i dla zdrowia człowieka (postać spośród nich ma oddziaływanie toksyczne), dlatego te dobre sposoby odpylania są istotny punkt w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem wpływają na zachowanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę środowiska oraz rozwijanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien być położony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wybierać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły jednak i unikać ich montowaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim dochodzi do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej oraz w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - włożony w obudowie ze byliśmy nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w organizm oczyszczania sprężonym powietrzem umieszczony w drzwiczkach oraz wentylator, przydatne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo istotną pracą w planach odpylających jest ich szczelność - każda luka w produktu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności organizmu i zagrożenia. Kolejnym elementem istotnym w instalacji jest trwałość materiałów, z jakich wyposażenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe dodają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą prowadzić i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.