Ocena zgodnosci wyrobow

W myśl przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, natomiast wszelkie urządzenia i maszyny muszą posiadać certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.


Certyfikacja, czyli ocena zgodności wyrobów to proces systematycznego badania stopnia w jakim określony wyrób spełnia określone wymagania (chodzi tutaj również o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn ma kilka aspektów. Może jej dokonywać projektant na etapie projektowania lub producent na etapie produkcji. Certyfikację może przeprowadzić odbiorca wyrobów lub jednostka niezależna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów.
Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn. Do porządku prawnego w Polsce wprowadzono ją rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które weszło w życie 29 grudnia 2009 r.
Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podnoszenia, łańcuchów, lin oraz pasów.
Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Załączniku nr I do dyrektywy 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i wykonania maszyn.
Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie niebezpieczne i pozostałe.
Certyfikacja maszyn i urządzeń, które charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka związanego z ich obsługą i używanie odbywa się już na etapie projektowania. Pozostałe urządzenia i maszyny podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji.
Podsumowując, wszelkie urządzenia i maszyny, które mogą stwarzać w jakikolwiek sposób zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka oraz mienia i środowiska podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.