Firma abb

Każdy przedsiębiorca, w kwestię obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe marki to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, domy oraz budowle, maszyny, środki transportu, meble i drugie urządzenia, których cenę w sezonie ich zakupienia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset dobrych i wymaga on funkcjonowań współwłasnością lub własnością podatnika czy firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych zachodzi w miesiącu, w którym stał on uzyskany.

Ewidencja środków trwałych potrafi być wywoływana w pracy kupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych stronach z zdrowymi rubrykami z komputera, na mapach ręcznie stworzonych z narysowanymi tabelkami czy w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą zawierać wszystkie konieczne do zarejestrowania dane. Warunkiem jest ręczne wypełnianie branego w nazwie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na bazie dokumentów, które powodują wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna wynosić: liczbę porządkową, datę nabycia i otrzymania do wykorzystania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (związana jest z lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tę kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z przyczyną jej osiągnięcia. W sukcesie sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Dbając o właściwej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.