Dokumenty dotyczace bezpieczenstwa

Zgodnie z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w kwestii minimalnych wymagań, dotyczących zaufania oraz higieny pracy, połączonych z opcją zajścia w tłu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w którego zakładzie traktowane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, odpowiedzialny jest do założenia odpowiedniego dokumentu, o jakim mowa w punkcie prawnym.

Explosion protection documents to dokument zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady użycia w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, których potrzebuje dokonać, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest odpowiedzialny do: - zapobiegania otwieraniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, by zapewnić ochronę rośnięcia oraz zdrowia pracowników.

Pracodawca musi zapewnić i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi liczyć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metodzie, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto chodzi w pomieszczeniu pracy wydzielić odpowiednie strefy w strefy zagrożenia szybkiego i przeznaczyć stopień prawdopodobieństwa stanięcia w nich eksplozji. Pracodawca jest zobligowany do dania minimalnych środków bezpieczeństwa znanych w zdecydowaniu. Dokument powinien stanowić urządzony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny stanowić idealnie oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca wiąże się do zapewnienia ewakuacji w sprawie, gdy trafi do zagrożenia.